377 966 426
06.15 HOD. - 14.45 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 14.45 HOD.

Kanalizační přípojka

Kanalizančí přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odovodnění pozemlu k zaústění do stokové sítě. 

Vastník kanalizančí přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. 

Dále je třeba dodržovat i technické standardy provozovatele.

Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel a není-li dohodnuto jinak, vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku zřídila.

Opravu a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložené v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovat ze svých nákladů.

 

JAK ZŘÍDIT VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU

Na stavby vodovodních a kanalizačních přípojek s délkou do 50m vydává stavební úřad „Územní souhlas“ (stavební zákon § 103, odst. 1, písm. e), bod 10), za podmínky, že stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlasná stanoviska osob dotčených stavbou (účastníků řízení). V případě, že stavebník nedoloží potřebná souhlasná stanoviska, následuje územní řízení a vydává se „Územní rozhodnutí“.

JAK POSTUPOVAT

Pokud neznáte polohu sítí, využijte VYJADŘOVACÍ PORTÁL, který vám mapu sítí a vyjádření doručí elektronicky. 

Preferujete-li osobní jednání, můžete si domluvit schůzku s technikem pro vyjadřovací činnost na telefonním čísle 602 759 636.Ten vám následně připraví zakreslení provozovaných sítí v zájmovém území stavby a vyjádření k investičnímu záměru, například ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro rodinný domek. K žádosti přiložte katastrální mapu se zakresleným zájmovým územím.

Pokud je vám známa trasa sítí, využijte elektronické podání žádosti, případně předložte návrh napojení na tyto sítě (projektovou dokumentaci). Pokud je projekt zpracován v souladu s "našimi požadavky", platnými zákony a normami, obdržíte vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní, případně kanalizační, přípojky.

Pro výstavbu vodvodní případně kanalizační přípojky je potřeba vyplnit Žádost o zřízení vodovodní a kanalizační  přípojky.  

(obsahující podmínky týkající se realizace stavby, spojení na oddělení smluvních vztahů a pracovníka příslušného provozního střediska).

KONTAKTUJTE ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ K VYTVOŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

Po vydání vyjádření je zapotřebí sjednat si Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Tato smlouva se uzavírá s vlastníky pozemků či staveb připojovaných na vodovodní a kanalizační síť a sjednává se před realizací napojení. Sepsání smlouvy si můžete sjednat v zákaznickém oddělení naší společnostií.

Pro rychlejší vyřízení smluvního vztahu doporučujeme elektronické předání podkladů pro uzavření smlouvy, využijte pro zadání požadavku na novou smlouvu tento formulář. Po uzavření smlouvy obdržíte Objednávku na zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky. S vydanou objednávkou již můžete kontaktovat příslušné provozní středisko.

KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ ODD.

Ve vyjádření k projektové dokumentaci jsou uvedeny kontakty na příslušné provozní středisko. S provozním střediskem si domluvte konkrétní termín realizace napojení vašeho pozemku či stavby na vodovodní a kanalizační síť.